| ทั้งประเทศ | สตท.1 | สตท.2 | สตท.3 | สตท.4 | สตท.5 | สตท.6 | สตท.7 | สตท.8 | สตท.9 | สตท.10 |
| การเกษตร | ประมง | นิคม | ร้านค้า | บริการ | เครดิตยูเนี่ยน | ออมทรัพย์ | กลุ่มเกษตรกร | รวมสหกรณ์ | รวม |
TOP 100 สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ที่ สตท. สตส. รหัส ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี สมาชิก ทุนดำเนินงาน ปริมาณธุรกิจ
1สตท. 7เชียงใหม่8510สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภูสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 25609,419484,011,883.29309,578,625.98
2สตท. 7เชียงราย8637สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จำกัด31 ธ.ค. 25607,596394,205,733.28164,454,725.04
3สตท. 7เชียงใหม่8929สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด30 ก.ย. 25596,762820,759,054.43378,166,179.29
4สตท. 7เชียงใหม่17228สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด31 ธ.ค. 25603,63152,065,328.1436,850,088.15
5สตท. 7เชียงใหม่6549สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จำกัด30 ก.ย. 25603,53398,642,479.9454,891,923.73
6สตท. 7เชียงราย10343สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์ จำกัด31 ธ.ค. 25603,517132,956,074.11135,879,227.49
7สตท. 7เชียงใหม่5266สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25603,22275,171,294.2238,019,493.00
8สตท. 7เชียงใหม่6548สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด31 ธ.ค. 25602,845124,142,904.6363,954,535.75
9สตท. 7เชียงใหม่7702สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ จำกัด31 ธ.ค. 25592,609133,257,112.22124,016,113.00
10สตท. 7เชียงใหม่8373สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ จำกัด31 ต.ค. 25602,37452,743,904.0729,261,968.09
11สตท. 7ลำปาง6434สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด31 ธ.ค. 25602,061104,059,388.3886,096,820.98
12สตท. 7ลำปาง8302สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด31 ธ.ค. 25602,00780,305,967.4638,682,640.53
13สตท. 7เชียงราย9492สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์ จำกัด31 ธ.ค. 25602,002101,654,463.17125,258,275.68
14สตท. 7ลำปาง8151สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 25601,800116,404,577.2775,272,209.73
15สตท. 7เชียงราย6561สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว จำกัด31 ธ.ค. 25601,77089,938,408.1541,738,426.70
16สตท. 7เชียงใหม่12182สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจอมทอง จำกัด30 มิ.ย. 25601,754187,501,561.8172,581,838.50
17สตท. 7ลำปาง8542สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด30 ก.ย. 25601,67657,948,958.0428,513,847.74
18สตท. 7เชียงใหม่7703สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลยั้งเมิน จำกัด31 ธ.ค. 25591,63462,009,848.2142,662,802.75
19สตท. 7เชียงราย15682สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรำจวนร่วมใจ จำกัด31 ต.ค. 25601,63072,728,340.1747,460,311.32
20สตท. 7เชียงใหม่5034สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน จำกัด31 มี.ค. 25601,60939,079,408.6321,524,157.40
21สตท. 7เชียงราย5552สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยลาน จำกัด31 ธ.ค. 25581,60536,653,213.113,582,643.50
22สตท. 7เชียงใหม่9437สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด31 ธ.ค. 25601,588371,756,416.52364,807,985.00
23สตท. 7เชียงใหม่11027สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ จำกัด31 ธ.ค. 25591,5689,959,952.052,828,256.66
24สตท. 7ลำปาง3919สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด31 ธ.ค. 25601,45442,175,833.0635,467,094.84
25สตท. 7เชียงราย14227สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันทรายเจริญทรัพย์ จำกัด31 ธ.ค. 25601,44033,378,950.9921,477,878.46
26สตท. 7เชียงใหม่17589สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภี จำกัด31 ธ.ค. 25601,40114,437,320.124,746,416.00
27สตท. 7เชียงใหม่12155สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมใจ จำกัด31 ธ.ค. 25601,34779,050,092.2657,105,425.82
28สตท. 7เชียงใหม่14784สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวียงฝาง จำกัด31 ธ.ค. 25601,33151,746,054.0846,182,918.76
29สตท. 7เชียงใหม่17951สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยหล่อ จำกัด31 ธ.ค. 25601,31627,289,141.2811,974,528.00
30สตท. 7เชียงราย15753สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25601,30818,202,342.8210,491,609.80
31สตท. 7เชียงใหม่14935สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธัญญาพร จำกัด31 ธ.ค. 25591,30530,777,098.6810,697,707.51
32สตท. 7เชียงใหม่7064สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุณธรรมนันทารามรวมใจฝาง จำกัด30 ก.ย. 25601,30121,774,918.403,873,200.00
33สตท. 7แม่ฮ่องสอน12596สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม จำกัด31 ธ.ค. 25601,30145,375,321.9336,269,565.04
34สตท. 7ลำปาง14486สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด31 ธ.ค. 25601,27026,216,490.3011,354,142.78
35สตท. 7แม่ฮ่องสอน16053สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน จำกัด31 ธ.ค. 25601,19050,165,459.5412,865,750.39
36สตท. 7เชียงราย5886สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยส้านพลับพลา จำกัด31 ธ.ค. 25601,18748,771,913.9935,083,965.56
37สตท. 7เชียงใหม่5543สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อน จำกัด31 ธ.ค. 25601,18163,255,392.3140,786,410.50
38สตท. 7เชียงใหม่19126สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพร้าว จำกัด31 ธ.ค. 25601,17215,560,146.788,415,842.61
39สตท. 7เชียงใหม่13791สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกำแพง จำกัด31 ก.ค. 25601,166243,539,540.3095,037,412.18
40สตท. 7แม่ฮ่องสอน19435สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง จำกัด31 ธ.ค. 25591,10616,320,175.539,339,600.00
41สตท. 7เชียงใหม่5572สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมืดกาพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25601,09224,434,030.8519,691,101.00
42สตท. 7เชียงใหม่11634สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง จำกัด31 ธ.ค. 25591,08932,791,932.5414,073,218.67
43สตท. 7เชียงราย6560สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด31 ธ.ค. 25591,051339,481,314.7976,750,205.50
44สตท. 7ลำปาง9004สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด31 ธ.ค. 256094181,695,283.560.00
45สตท. 7พะเยา14055สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด31 ธ.ค. 256094046,993,787.6235,438,657.24
46สตท. 7เชียงราย5403สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าอ้อ จำกัด31 ธ.ค. 256091649,765,674.5242,344,817.50
47สตท. 7ลำพูน13034สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านขัวแคร่ จำกัด31 ธ.ค. 256091436,177,784.2314,602,090.62
48สตท. 7ลำปาง5544สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด31 ธ.ค. 25589082,718,443.28780,577.54
49สตท. 7ลำปาง17150สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด31 ธ.ค. 256090519,413,555.6610,266,053.82
50สตท. 7เชียงราย5952สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58 จำกัด31 ธ.ค. 256089221,555,682.9714,141,683.80
51สตท. 7เชียงใหม่5412สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเจดีย์ จำกัด30 ก.ย. 25598924,057,750.073,358,147.40
52สตท. 7พะเยา15863สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยไคร้ จำกัด31 ธ.ค. 256085027,838,541.0225,230,704.95
53สตท. 7เชียงราย8369สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่เย็นพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 256084535,086,073.9337,030,314.47
54สตท. 7ลำปาง8766สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอแจ้ห่ม จำกัด31 ธ.ค. 256081914,819,820.622,409,080.22
55สตท. 7เชียงใหม่8283สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำกัด31 ธ.ค. 256080176,567,603.9055,417,085.49
56สตท. 7เชียงใหม่15560สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งยาว จำกัด31 ธ.ค. 255980013,209,047.895,622,622.46
57สตท. 7เชียงใหม่8931สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนฟ้าใหม่ จำกัด31 ธ.ค. 25597839,402,817.893,326,200.00
58สตท. 7พะเยา16778สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด31 ธ.ค. 256075628,012,849.8526,580,168.56
59สตท. 7เชียงใหม่6065สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านศรีงามพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 255968016,150,905.2413,346,748.00
60สตท. 7ลำปาง6998สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าสันติธรรม จำกัด31 ธ.ค. 256066820,531,526.116,798,554.00
61สตท. 7เชียงใหม่17542สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว จำกัด30 ก.ย. 256065858,130,361.0325,288,542.13
62สตท. 7เชียงใหม่14102สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด30 ก.ย. 2559632309,166,348.228,254,307.86
63สตท. 7พะเยา16836สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกว๊าน จำกัด31 ธ.ค. 256056911,743,123.446,886,000.00
64สตท. 7เชียงใหม่7603สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลแม่สาบ จำกัด31 ธ.ค. 25595669,349,737.626,440,180.99
65สตท. 7เชียงราย8358สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าซางวิวัฒน์ จำกัด31 ธ.ค. 256051349,340,575.9316,757,045.60
66สตท. 7ลำพูน6131สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์ 1 จำกัด30 เม.ย. 25604689,157,632.151,179,665.89
67สตท. 7เชียงใหม่10714สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด31 ธ.ค. 2559461107,515,292.8739,925,987.74
68สตท. 7เชียงใหม่5785สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา จำกัด30 มิ.ย. 25604436,772,983.512,502,227.43
69สตท. 7พะเยา18540สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยลาน จำกัด31 ธ.ค. 25594285,053,862.211,994,092.58
70สตท. 7เชียงใหม่7154สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยปุย จำกัด31 ธ.ค. 25594256,757,533.993,846,000.00
71สตท. 7เชียงใหม่16728สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านงาแมง จำกัด31 ธ.ค. 256042115,666,324.6214,895,753.19
72สตท. 7เชียงราย16351สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีเหลือง จำกัด31 ธ.ค. 25604117,103,364.928,069,116.94
73สตท. 7ลำปาง6435สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด31 ธ.ค. 256040214,562,093.1911,451,976.66
74สตท. 7เชียงใหม่18512สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพ จำกัด31 ธ.ค. 256039921,752,032.2313,196,406.50
75สตท. 7เชียงราย16348สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันต้นแหน จำกัด31 ธ.ค. 256039910,819,760.268,219,034.00
76สตท. 7เชียงราย18930สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยซ้อสหชุมชน จำกัด31 ธ.ค. 25603774,473,432.881,035,737.14
77สตท. 7ลำปาง15681สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด31 ธ.ค. 256037511,622,637.706,908,611.42
78สตท. 7เชียงราย18384สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด30 มิ.ย. 256037419,581,659.7712,815,907.00
79สตท. 7ลำปาง17077สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด31 ธ.ค. 25603668,097,957.454,385,583.00
80สตท. 7เชียงราย17201สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัตน จำกัด31 ธ.ค. 256034911,729,131.357,190,006.18
81สตท. 7พะเยา18647สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงคำ-ภูซาง จำกัด31 ธ.ค. 256032413,935,298.349,106,770.90
82สตท. 7เชียงใหม่9686สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไพรพัฒนา จำกัด30 ก.ย. 256030714,274,518.824,300,580.00
83สตท. 7เชียงราย7874สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักขวางสามัคคี จำกัด31 ธ.ค. 256030515,153,172.387,192,037.75
84สตท. 7ลำพูน16139สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปูพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25602994,989,531.914,797,000.00
85สตท. 7เชียงราย17269สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกลาง จำกัด30 ก.ย. 25602915,712,025.703,359,624.38
86สตท. 7เชียงราย10712สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำทรัพย์ทวี จำกัด31 ธ.ค. 25602848,739,454.102,826,990.00
87สตท. 7เชียงราย19462สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีดอนมูล จำกัด30 ก.ย. 25602798,910,156.473,990,130.03
88สตท. 7เชียงใหม่16729สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนเปียงหลวง - เวียงแหง จำกัด31 ธ.ค. 25592741,670,595.93779,000.00
89สตท. 7เชียงใหม่9622สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์ จำกัด30 ก.ย. 256027451,108,514.5135,360,765.00
90สตท. 7เชียงราย16549สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขม จำกัด31 ธ.ค. 25562722,543,035.201,095,460.42
91สตท. 7ลำปาง8541สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด31 ธ.ค. 25602692,727,594.08518,900.00
92สตท. 7ลำปาง16244สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25602505,163,760.801,806,000.00
93สตท. 7ลำปาง17029สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด31 ธ.ค. 25602454,725,453.292,974,000.00
94สตท. 7เชียงราย19612สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดนักบุญเทเรซา จำกัด31 ธ.ค. 25602414,554,001.072,210,100.00
95สตท. 7เชียงราย16548สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทานตะวันสายสัมพันธ์ จำกัด31 ธ.ค. 2559237787,346.10465,832.00
96สตท. 7เชียงใหม่5551สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25572281,111,980.82175,131.79
97สตท. 7เชียงราย17114สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคริสตจักรสามัคคีธรรมป่างิ้ว จำกัด30 เม.ย. 25591985,983,003.005,312,380.06
98สตท. 7เชียงราย15335สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเวียงเหนือ จำกัด31 ธ.ค. 25591791,696,386.94236,690.11
99สตท. 7ลำปาง3920สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ถอดพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 25601521,422,209.140.00
100สตท. 7เชียงราย16552สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม จำกัด31 ต.ค. 256014741,976,800.1914,025,931.32