กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผล....
  รายงานปริมาณธุรกิจและผลการดำเนินงานของสหกรณ์  
   
  สำหรับปีบัญชีล่าสุด  
export รายงาน
export
 
กลับไปก่อนหน้านี้

เลือกประเภทสหกรณ์

ออกจากรายงาน
ลำดับ รหัส ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี จังหวัด จำนวนสมาชิก
คน/สหกรณ์
ปริมาณธุรกิจ รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร
ขาดทุน
สถานะภาพ
รับฝากเงิน ให้เงินกู้ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลิตผล แปรรูปผลิตผล ให้บริการ/ส่งเสริม รวม
41. 3368  สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร จำกัด 30 มิ.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 1,220 224,909,929.12 141,530,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,440,229.12 81,475,383.05 64,084,961.22 17,390,421.83 ดำเนินธุรกิจ
42. 3401  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 12,686 1,177,318,717.19 2,089,168,886.17 0.00 0.00 0.00 0.00 3,266,487,603.36 312,931,535.85 136,603,496.28 176,328,039.57 ดำเนินธุรกิจ
43. 3406  สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิโก้ จำกัด 31 ธ.ค. 2549  กรุงเทพมหานคร 15 0.00 431,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431,000.00 21,076.32 4,695.50 16,380.82 ชำระบัญชี
44. 3557  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวังขนาย จำกัด 28 ก.พ. 2553  กรุงเทพมหานคร 209 1,051,819.73 18,690,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,742,469.73 924,905.53 455,713.02 469,192.51 ถอนชื่อ
45. 3566  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 179 3,000,164.44 28,941,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,941,484.44 2,577,989.95 487,834.48 2,090,155.47 ดำเนินธุรกิจ
46. 3961  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 8,237 19,575,610.55 203,789,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,364,640.55 57,320,665.47 8,254,054.01 49,066,611.46 ดำเนินธุรกิจ
47. 3962  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 7,993 607,091,498.90 1,245,966,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,853,057,698.90 250,552,748.40 106,966,725.05 143,586,023.35 ดำเนินธุรกิจ
48. 4110  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด 30 ก.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 259 0.00 106,395,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,395,372.00 9,662,479.99 1,648,073.28 8,014,406.71 ดำเนินธุรกิจ
49. 4119  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 962 61,643,897.39 128,984,406.90 0.00 0.00 0.00 0.00 190,628,304.29 28,488,765.65 9,393,730.92 19,095,034.73 ดำเนินธุรกิจ
50. 4198  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 30 ก.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 48,668 2,899,217,346.91 12,439,763,143.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15,338,980,490.46 1,490,281,769.87 379,637,908.36 1,110,643,861.51 ดำเนินธุรกิจ
51. 4200  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด 30 ก.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 16,854 1,910,858,840.24 3,747,301,370.37 0.00 0.00 0.00 0.00 5,658,160,210.61 705,471,392.69 258,554,364.51 446,917,028.18 ดำเนินธุรกิจ
52. 4208  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 2,721 80,346,844.82 590,576,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670,923,708.82 72,494,286.60 12,678,215.66 59,816,070.94 ดำเนินธุรกิจ
53. 4293  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 1,890 0.00 138,201,830.93 0.00 0.00 0.00 0.00 138,201,830.93 14,278,665.60 645,856.59 13,632,809.01 ดำเนินธุรกิจ
54. 4301  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มกฤษดานคร จำกัด 30 มิ.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 79 0.00 4,161,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,161,550.00 231,148.81 2,500.00 228,648.81 ดำเนินธุรกิจ
55. 4354  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจป่าไม้ จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 396 0.00 143,853,497.90 0.00 0.00 0.00 0.00 143,853,497.90 15,162,837.52 3,227,846.33 11,934,991.19 ดำเนินธุรกิจ
56. 4355  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด 30 ก.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 668 135,103,278.01 240,694,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,798,198.01 38,157,232.80 16,944,361.86 21,212,870.94 ดำเนินธุรกิจ
57. 4356  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางหลวง จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 2,105 45,048,093.60 426,949,910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471,998,003.60 81,228,278.01 19,965,290.55 61,262,987.46 ดำเนินธุรกิจ
58. 4386  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด 31 ธ.ค. 2560  กรุงเทพมหานคร 1,088 585,165,663.88 522,674,745.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,840,409.74 68,826,594.16 35,775,715.45 33,050,878.71 ดำเนินธุรกิจ
59. 4608  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 30 ก.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 14,753 5,606,102,559.91 6,719,504,637.22 0.00 0.00 0.00 0.00 12,325,607,197.13 1,297,973,086.45 766,768,119.87 531,204,966.58 ดำเนินธุรกิจ
60. 4609  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจรถไฟ จำกัด 30 ก.ย. 2560  กรุงเทพมหานคร 597 0.00 158,517,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,517,200.00 23,500,601.97 4,606,202.67 18,894,399.30 ดำเนินธุรกิจ
 หน้า  << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >>
Copyright 2012 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200