กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผล....
  รายงานปริมาณธุรกิจและผลการดำเนินงานของสหกรณ์  
   
  สำหรับปีบัญชีล่าสุด  
export รายงาน
export
 
กลับไปก่อนหน้านี้

เลือกประเภทสหกรณ์

ออกจากรายงาน
ลำดับ รหัส ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี จังหวัด จำนวนสมาชิก
คน/สหกรณ์
ปริมาณธุรกิจ รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร
ขาดทุน
สถานะภาพ
รับฝากเงิน ให้เงินกู้ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลิตผล แปรรูปผลิตผล ให้บริการ/ส่งเสริม รวม
41. 3300  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 27,638 11,176,274,132.88 13,037,394,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,213,668,731.88 2,497,153,843.68 1,250,387,469.57 1,246,766,374.11 ดำเนินธุรกิจ
42. 3368  สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร จำกัด 30 มิ.ย. 2557  กรุงเทพมหานคร 1,160 370,764,217.01 144,930,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,695,017.01 102,756,496.73 89,461,584.80 13,294,911.93 ดำเนินธุรกิจ
43. 3401  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 11,738 805,687,824.39 2,225,949,730.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3,031,637,554.86 261,772,922.64 106,994,169.73 154,778,752.91 ดำเนินธุรกิจ
44. 3406  สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิโก้ จำกัด 31 ธ.ค. 2549  กรุงเทพมหานคร 15 0.00 431,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431,000.00 21,076.32 4,695.50 16,380.82 ชำระบัญชี
45. 3557  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวังขนาย จำกัด 28 ก.พ. 2553  กรุงเทพมหานคร 209 1,051,819.73 18,690,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,742,469.73 924,905.53 455,713.02 469,192.51 ถอนชื่อ
46. 3566  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์การสะพานปลา จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 193 7,281,232.80 20,963,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,244,822.80 2,333,076.17 563,513.85 1,769,562.32 ดำเนินธุรกิจ
47. 3961  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 3,134 12,686,823.08 180,875,738.40 0.00 0.00 0.00 0.00 193,562,561.48 41,309,787.13 4,636,704.77 36,673,082.36 ดำเนินธุรกิจ
48. 3962  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 7,630 457,061,018.19 1,735,804,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,192,865,318.19 208,596,823.56 100,128,301.55 108,468,522.01 ดำเนินธุรกิจ
49. 4110  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด 30 ก.ย. 2557  กรุงเทพมหานคร 283 5,786,911.22 84,044,657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,831,568.22 9,230,327.16 1,954,765.24 7,275,561.92 ดำเนินธุรกิจ
50. 4119  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 892 31,671,342.10 149,951,624.63 0.00 0.00 0.00 0.00 181,622,966.73 20,812,846.95 3,010,061.93 17,802,785.02 ดำเนินธุรกิจ
51. 4198  สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 30 ก.ย. 2557  กรุงเทพมหานคร 48,677 1,902,821,097.32 10,281,562,529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,184,383,626.32 1,027,579,833.00 224,295,186.64 803,284,646.36 ดำเนินธุรกิจ
52. 4200  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด 30 ก.ย. 2557  กรุงเทพมหานคร 14,561 738,119,333.50 3,877,384,938.45 0.00 0.00 0.00 0.00 4,615,504,271.95 532,954,396.75 214,462,723.35 318,491,673.40 ดำเนินธุรกิจ
53. 4208  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 2,773 54,957,311.34 544,543,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599,500,371.34 71,076,305.06 8,853,212.77 62,223,092.29 ดำเนินธุรกิจ
54. 4293  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 1,707 0.00 110,784,417.75 0.00 0.00 0.00 0.00 110,784,417.75 11,583,228.17 597,905.12 10,985,323.05 ดำเนินธุรกิจ
55. 4301  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มกฤษดานคร จำกัด 30 มิ.ย. 2557  กรุงเทพมหานคร 62 0.00 822,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822,900.00 190,065.84 5,646.98 184,418.86 ดำเนินธุรกิจ
56. 4354  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจป่าไม้ จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 424 0.00 189,245,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,245,730.00 15,127,477.39 3,255,068.10 11,872,409.29 ดำเนินธุรกิจ
57. 4355  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 668 135,103,278.01 240,694,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,798,198.01 38,157,232.80 16,944,361.86 21,212,870.94 ดำเนินธุรกิจ
58. 4356  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทางหลวง จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 2,081 32,572,541.55 339,203,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371,775,541.55 62,238,901.06 17,044,255.56 45,194,645.50 ดำเนินธุรกิจ
59. 4386  สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด 31 ธ.ค. 2557  กรุงเทพมหานคร 1,085 257,292,352.57 329,513,278.36 0.00 0.00 0.00 0.00 586,805,630.93 50,900,128.95 25,135,352.90 25,764,776.05 ดำเนินธุรกิจ
60. 4608  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 30 ก.ย. 2557  กรุงเทพมหานคร 12,934 5,526,405,124.06 4,621,261,059.59 0.00 0.00 0.00 0.00 10,147,666,183.65 918,314,958.92 547,421,444.92 370,893,514.00 ดำเนินธุรกิจ
 หน้า  << 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >>
Copyright 2012 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200