ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สตท.
สิทธิ์
1
 นายพุฒิพิสิฐ เพ็ชรรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.1
USER ระดับสตท.
2
 นางสุกัญญา เปี่ยมสง่า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.1
USER ระดับสตท.
3
 นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง
ผู้อำนวยการระดับสูง
สตท.10
USER ส่วนกลาง
4
 น.ส.เพ็ญสุดา คุ้มฉายา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.10
USER ระดับสตท.
5
 น.ส.จินดา เสถียรุจิกานนท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.10
USER ระดับสตท.
6
 นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.10
USER ระดับสตท.
7
 นางเสาวนิตย์ นันทะลัย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.2
USER ระดับสตท.
8
 น.ส.ชนกกานต์ สุวรรณเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.2
USER ระดับสตท.
9
 นางเมทินี อ่อนมา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.3
USER ระดับสตท.
10
 น.ส.ลินดา เสียงใหม่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.3
USER ระดับสตท.
11
 นางวราพร พัณณิตากุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.4
USER ระดับสตท.
12
 นางสุทิสา อุดด้วง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สตท.4
USER ระดับสตท.
13
 นายชวลิต ภัทธิยะนันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.4
USER ระดับสตท.
14
 นายสมชัย สมบัติกำไร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.5
USER ระดับสตท.
15
 น.ส.ภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.5
USER ส่วนกลาง
16
 น.ส.ชณิญญา หิรัญสุทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.5
USER ระดับสตท.
17
 น.ส.ชุติมา เมืองช้าง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.6
USER ระดับสตท.
18
 น.ส.บานเย็น หล้าป้อม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สตท.6
USER ระดับสตท.
19
 น.ส.กุลธิดา โกฏิวิเชียร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.7
USER ระดับสตท.
20
 นางจินตนา เรืองรุก
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.8
USER ระดับสตท.
21
 น.ส.พิชญารัฐ เพชรประพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.8
USER ระดับสตท.
22
 น.ส.ฤชุภา มณีจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
สตท.8
USER ส่วนกลาง
23
 นางอัมพร สถิตวรรธนะ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.9
USER ระดับสตท.
24
 น.ส.ศศิกานต์ เกตุอำไพ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สตท.9
USER ระดับสตท.
25
 น.ส.อังศุธร องอาจ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สตท.9
USER ระดับสตท.
26
 น.ส.เทวิกา ชัยจิระโชติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักบริหารกลาง
USER ส่วนกลาง
27
 น.ส.ฉัตรอรุณ ปานประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ระดับสตท.
28
 น.ส.วรรณิชา โกษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
29
 นายสรศักดิ์ เทวะผลิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
30
 นายชนันนัทธ์ ภาคฐิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
31
 น.ส.พัสวี อินทรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
32
 นายสิทธิพงษ์ ภูมิโมไนย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
33
 นายสัมฤทธิ์ สมตน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
34
 น.ส.พรพิมล กาญจนไชย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
35
 นางสาวรุจาภา เพ็ญปฐม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
36
 นางสาวสุพรรษา มั่นฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
37
 นายพันธิตร จำปาพันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
38
 นายภากร มหุตติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ระดับสตท.
39
 นายขจรศาสตร์ เจียมจันทร์คุปต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
40
 นางสาวปณิดา ดอกจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
41
 นางสาวเบญจมาศ โล้วมั่นคง
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
42
 ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ ตัณฑวณิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
43
 นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
USER ส่วนกลาง
44
 นางอารีย์ สุขวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
USER ส่วนกลาง