>>> เข้าสู่ระบบ
USERNAME :
PASSWORD :
  

  
สอบถามข้อมูลผู้ผ่านการอบรม
  
หนังสือเวียนที่ กษ 0403/ว 798 ลว. 8 ส.ค. 2549
  
คู่มือการใช้งานระบบ CAD_HRD สำหรับผู้บริหาร
  
คู่มือการใช้งานระบบ CAD_HRD สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
  
คู่มือการใช้งานระบบ CAD_HRD สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนสตท.
  
รายชื่อผู้ใช้งานระบบ CAD_HRD

มีข้อแนะนำการใช้งานติดต่อ
คุณ ภักดี ตาติยะ
ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2628 5240 - 59 ต่อ 4312

Copyright©2005 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)
0 2628 5240 - 59 ต่อ 2114