:: CAD Link GFMIS :: ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล GFMIS ::
User Name :
Password :

มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ
คุณสุภลักษณ์ คีรีวรรณมาศ ส่วนบริหารงานคลัง
สำนักบริหารกลาง โทร 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2211

คุณทิชา คงห้วยรอบ ส่วนระบบสารสนเทศและฐานขัอมูล
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2628 5240 - 59 ต่อ 4324