ผู้ใช้งาน :
 

  การกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
แบบ PB1
งานสอบบัญชีสหกรณ์
  สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561   ปีงบประมาณ
ยืนยันแล้ว รอยืนยัน ยังไม่ยืนยัน
ลำดับ รหัส
สหกรณ์
ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชี จังหวัด กิจกรรมวางแผนการสอบบัญชี กิจกรรมสอบบัญชีระหว่างปี กิจกรรมสอบบัญชีประจำปี ยืนยัน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
เดือน พ.ศ. เดือน พ.ศ. เดือน พ.ศ. เดือน พ.ศ. เดือน พ.ศ.
- -ไม่พบข้อมูล- -

 Copyright © 2011 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200