ผู้ใช้งาน :
 

 

บันทึกความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน

แบบ RB1
งานสอบบัญชีสหกรณ์
  ปีงบประมาณ
  ณ วันที่ 24 เมษายน 2557

ลำ
ดับ
รหัส
สก./ก.
ชื่อสก./ก. ปีบัญชี (ว.ด.ป) จังหวัด ชื่อ - สกุล ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน วันที่ยืนยันการ
ประเมินตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
(มาตรฐานขั้นต่ำ)
แผนงานสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี วันที่ยืนยันข้อมูลทางการเงิน
(Input form)
ผลการจัดชั้นคุณภาพฯ วันที่
ประชุม
ใหญ่
สอบบัญชีระหว่างปี ผลการสอบบัญชีระหว่างปี
(Y/N)
สอบบัญชีประจำปี ผลการสอบบัญชีประจำปี
(Y/N)
วันที่ประเมินความเสี่ยง
(ว.ด.ป.)
วันที่ประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม
(ว.ด.ป.)
วันที่ส่งแผนการสอบบัญชีโดยรวม
และแนวการสอบบัญชี
(ว.ด.ป.)
วันแรกที่เข้า จำนวนวันที่ใช้ ส่งรายงาน
สอบบัญชี
ระหว่างปี
(ว.ด.ป)
วันที่สหกรณ์
พร้อม
(ว.ด.ป)
วันแรกที่
เข้าสอบ
บัญชี
วันที่แสดง
ความเห็น

รูปแบบที่ใช้

จำนวนวันที่ใช้ใน
การสอบบัญชีประจำปี
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล 29 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ธ.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 5 ต.ค. 2556 28 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายวิโรจน์ นริศวรานนท์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2554 กรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ โกมลวาทิน 12 มิ.ย. 2554 15 พ.ย. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 มิ.ย. 2554 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางวราพร แพสถิตถาวร 22 ม.ค. 2557 15 ต.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางอำนวยพร โภคทวี 20 ม.ค. 2557 18 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์ 3 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2552 ตราด นางอำนวยพร โภคทวี 11 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2557 ตราด นายศิลป์ชัย รักษาพล 25 มี.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
10  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครปฐม นายวนพ ลิขิตวรรณการ 9 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
11  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นครปฐม นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 30 ก.ย. 2556 30 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
12  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 29 ม.ค. 2557 25 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
13  82 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครราชสีมา นายอาภากร เทศพันธ์ 8 ก.พ. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
14  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชุมพร นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์ 3 พ.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
15  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2554 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 30 มี.ค. 2555 23 ก.ค. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2555 ดีมาก เปิดปฏิทิน
16  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2557 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 7 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
17  86 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 30 พ.ย. 2557 เพชรบูรณ์ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
18  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2552 สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 13 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ต.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
19  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 สุราษฎร์ธานี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 21 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
20  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2555 เพชรบุรี นายเจริญ ศรีแสง   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ก.ค. 2556 ดี เปิดปฏิทิน
21  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2557 เพชรบุรี นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
22  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กาฬสินธุ์ นายศิลป์ชัย รักษาพล 21 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 พอใช้ เปิดปฏิทิน
23  94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 30 ก.ย. 2557 ชัยภูมิ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน พอใช้ เปิดปฏิทิน
24  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายชาตรี ศิริพานิชกร 22 เม.ย. 2557 8 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
25  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
26  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 16 ธ.ค. 2556 10 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
27  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2556 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา 25 ธ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
28  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2557 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
29  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2553 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง 9 มิ.ย. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 พ.ค. 2554 ดี เปิดปฏิทิน
30  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2555 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ส.ค. 2556 ดี เปิดปฏิทิน
31  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 ม.ค. 2557 29 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 9 มี.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
32  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
33  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2556 นครนายก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม 2 ต.ค. 2556 26 ต.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
34  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2556 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 9 ก.ค. 2556 10 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
35  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2552 กำแพงเพชร นายศิลป์ชัย รักษาพล 4 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
36  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2557 กำแพงเพชร นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
37  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2552 ลพบุรี นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 16 ต.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ต.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
38  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2557 ลพบุรี ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
39  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พัทลุง นางนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์ 26 มี.ค. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
40  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พัทลุง นายดำรง ทองบุญ 8 มิ.ย. 2556 8 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
41  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 สกลนคร นายราชิต ไชยรัตน์ 15 ม.ค. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
42  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พังงา นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล 11 มี.ค. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
43  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พังงา นางวรกร แช่มเมืองปัก 7 ส.ค. 2556 6 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 เม.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
44  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2552 สิงห์บุรี นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
45  114 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ขอนแก่น นายวิวัฒน์ สุดาจิต 3 เม.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
46  116 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 อุดรธานี นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 18 ก.พ. 2557 18 ก.พ. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
47  117 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 เชียงใหม่ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 17 ก.พ. 2557 4 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
48  118 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 31 ต.ค. 2552 สมุทรสาคร นายวนพ ลิขิตวรรณการ 26 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
49  118 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 31 ต.ค. 2557 สมุทรสาคร นายปรีดา อุสาหะการี   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
50  120 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ร้อยเอ็ด นายอนิวรรต แสวงในธรรม 28 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 มิ.ย. 2553 พอใช้ เปิดปฏิทิน
51  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2552 สระบุรี นายอนิวรรต แสวงในธรรม 20 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
52  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2556 สระบุรี นายกฤติเดช จรุสมัญญา 28 พ.ย. 2556 14 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
53  123 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครพนม นางสุทิวา อติอนุวรรตน์ 24 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
54  123 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครพนม นายดำรง ทองบุญ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
55  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พิษณุโลก นายฉันทวัฒน์ วัฒนาวงศ์ศิริ 8 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
56  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พิษณุโลก นายฉันทวัฒน์ วัฒนาวงศ์ศิริ 23 ม.ค. 2557 26 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
57  125 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 30 พ.ย. 2556 พระนครศรีอยุธยา นายกฤติเดช จรุสมัญญา 28 พ.ย. 2556 9 ก.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
58  126 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางลักขณา เขคม 9 พ.ค. 2556 10 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
59  127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 30 ก.ย. 2552 หนองคาย นายวิรัช ทวีทุน 23 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
60  127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 30 ก.ย. 2554 หนองคาย นายพิพัฒน์ ทวีทุน 28 พ.ค. 2554 15 ก.พ. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ต.ค. 2554 ดีมาก เปิดปฏิทิน
61  128 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 31 ต.ค. 2557 ชัยนาท ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์ 13 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
62  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน 6 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
63  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน 4 ก.พ. 2557 27 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
64  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
65  131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30 ก.ย. 2552 บุรีรัมย์ นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
66  133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 31 ต.ค. 2552 ประจวบคีรีขันธ์ นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
67  133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 31 ต.ค. 2557 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 5 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
68  134 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
69  134 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 16 ธ.ค. 2556 16 ธ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
70  136 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 แพร่ นายมนตรี ช่วยชู   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
71  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กระบี่ นายพิเนต อินทรสมบัติ 23 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
72  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กระบี่ นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล 20 ธ.ค. 2556 19 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
73  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชลบุรี นางวรกร แช่มเมืองปัก 28 พ.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
74  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2556 ชลบุรี นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 14 ก.พ. 2556 12 ก.พ. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
75  141 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี 7 ก.พ. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
76  142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กาญจนบุรี นายวนพ ลิขิตวรรณการ 9 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
77  142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 กาญจนบุรี นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 4 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
78  143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30 พ.ย. 2552 สมุทรปราการ นายบำรุง ศรีวรรธนะ 23 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
79  143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30 พ.ย. 2557 สมุทรปราการ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 19 เม.ย. 2557 19 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
80  144 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 อ่างทอง นายธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล 8 ก.พ. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
81  144 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด 30 พ.ย. 2557 อ่างทอง นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 23 เม.ย. 2557 23 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
82  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล 28 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
83  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 18 ม.ค. 2557 29 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
84  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ยะลา นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ 11 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
85  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ยะลา นายดำรง ทองบุญ 8 มิ.ย. 2556 8 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
86  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 มี.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
87  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 19 ม.ค. 2557 19 ม.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
88  151 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมวิเทศสหการ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวบุษรากร ฉ่ำวงศ์ 4 มี.ค. 2557 4 มี.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
89  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 สงขลา นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 21 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 12 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
90  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 สงขลา นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 29 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
91  154 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 19 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
92  156 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด 30 ก.ย. 2552 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 พ.ย. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
93  157 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
94  157 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางรุจิรา สังขดุลย์ 25 พ.ค. 2556 25 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 7 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
95  157 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางรุจิรา สังขดุลย์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
96  158 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พัทลุง นางพรศรี ละงู 4 ก.พ. 2557 26 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
97  160 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย ประจักษ์บุญเจษฎา 1 เม.ย. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 เม.ย. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
98  160 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายนราธร ศรีฟ้า 17 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
99  163 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 จันทบุรี นายชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒิ 19 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
100  163 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 จันทบุรี นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต 27 ม.ค. 2557 24 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
101  163 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2557 จันทบุรี นายชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒิ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
102  164 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 อุทัยธานี เรือตรีพรพรม ดวงนิล 24 ส.ค. 2556 15 ม.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
103  167 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 30 ก.ย. 2552 อุบลราชธานี นายแสงประทีป นำจิตรไทย 17 ก.พ. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
104  167 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 30 ก.ย. 2554 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี 2 พ.ค. 2554 6 เม.ย. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 พ.ย. 2554 ดี เปิดปฏิทิน
105  167 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 30 ก.ย. 2557 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี 25 ก.พ. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
106  170 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด 30 ก.ย. 2552 จันทบุรี นายพัฒนา บุญสุข 4 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
107  170 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด 30 ก.ย. 2557 จันทบุรี นายชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒิ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
108  171 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ลำพูน รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ 27 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
109  171 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 30 พ.ย. 2557 ลำพูน นางสาวชมพูนุท รังษีจำรัส   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
110  172 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ กรีฑานันทน์ 17 พ.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
111  172 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 ม.ค. 2557 29 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 มี.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
112  172 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
113  173 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายการุญ ทองโสภิต 14 ส.ค. 2556 14 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
114  173 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายตฤณ กลิ่นขจร   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
115  175 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำกัด 30 ก.ย. 2557 สงขลา นายมีชัย มิตรารมย์ 28 ก.พ. 2557 19 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
116  176 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ระยอง นายปรเมศร์ แพลูกอิน 3 ก.พ. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
117  176 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด 30 พ.ย. 2557 ระยอง นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
118  177 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 มหาสารคาม นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล 21 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
119  177 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 31 ธ.ค. 2556 มหาสารคาม นางสุชาดา รอดจันทร์ทอง 6 ส.ค. 2556 6 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
120  179 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเอกชน จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุรางค์ ปราสาททอง 13 พ.ย. 2556 7 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
121  180 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ 27 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
122  180 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางกรรณิการ์ กลิ่นขจร 25 พ.ค. 2556 25 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
123  183 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด 30 พ.ย. 2552 ปทุมธานี นายวัชระ ทำนุเกษตรไชย 30 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ธ.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
124  184 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ตรัง นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล 26 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
125  184 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ตรัง นางจิราพันธ์ เหมาะสมสกุล 19 ธ.ค. 2556 4 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
126  184 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ตรัง นางจิราพันธ์ เหมาะสมสกุล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
127  185 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 ปราจีนบุรี นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
128  188 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด 30 ก.ย. 2552 ระนอง นายศิลป์ชัย รักษาพล 10 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ต.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
129  188 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด 30 ก.ย. 2555 ระนอง นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์ 22 พ.ค. 2555 4 ก.พ. 2555   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ต.ค. 2555 พอใช้ เปิดปฏิทิน
130  188 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด 30 ก.ย. 2557 ระนอง ร้อยตรีธรรมราต ศรีธรรม   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน พอใช้ เปิดปฏิทิน
131  189 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นครศรีธรรมราช นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล 20 ธ.ค. 2556 19 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
132  191 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 30 ก.ย. 2557 ชัยภูมิ นายบุญส่ง คล้ายทวน   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
133  196 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นายเอกชัย เตียววงค์ไทย 25 ธ.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
134  196 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 5 เม.ย. 2557 5 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
135  210 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 11 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
136  210 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 9 ก.ค. 2556 31 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
137  210 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางจินตนา เตชะมนตรีกุล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
138  213 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชุมพร นายประสาน งามสม 2 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 12 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
139  213 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 31 ธ.ค. 2554 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 30 มี.ค. 2555 23 ก.ค. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 ก.พ. 2555 ดีมาก เปิดปฏิทิน
140  238 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด 30 ก.ย. 2552 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 พ.ย. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
141  238 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2554 นราธิวาส นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง 5 มี.ค. 2555   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 มี.ค. 2555 ดีมาก เปิดปฏิทิน
142  238 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นราธิวาส นายปรีชา เจริญสุข 4 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
143  248 ร้านสหกรณ์ครูแพร่ จำกัด 30 ก.ย. 2556 แพร่ นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร 8 พ.ย. 2556 26 พ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 3 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
144  268 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางรุจิรา สังขดุลย์ 9 พ.ค. 2556 10 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 12 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
145  268 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางรุจิรา สังขดุลย์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
146  283 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด 30 ก.ย. 2552 กาฬสินธุ์ นายวิวัฒน์ สุดาจิต 23 ธ.ค. 2551   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ต.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
147  283 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด 30 ก.ย. 2557 กาฬสินธุ์ นายวิวัฒน์ สุดาจิต 4 ก.พ. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
148  287 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นางวรรณี ด่านเจริญวนะกิจ 1 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
149  287 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางวรรณี ด่านเจริญวนะกิจ 20 ก.พ. 2557 20 ก.พ. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
150  308 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร พันตรีประชา ธรรมโชติ 9 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
151  308 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ 5 ต.ค. 2556 13 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
152  308 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 7 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
153  317 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำกัด 30 ก.ย. 2552 กาญจนบุรี นายธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล 28 พ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน