ผู้ใช้งาน :
 

 

บันทึกความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน

แบบ RB1
งานสอบบัญชีสหกรณ์
  ปีงบประมาณ
  ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559

รหัสสหกรณ์ : ชื่อสหกรณ์ :
ลำ
ดับ
รหัส
สก./ก.
ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี (ว.ด.ป) จังหวัด ชื่อ - สกุล ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน วันที่ยืนยันการ
ประเมินตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
(มาตรฐานขั้นต่ำ)
แผนงานสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี จำนวนวันที่ใช้จริงในการสอบบัญช วันที่ยืนยันข้อมูลทางการเงิน
(Input form)
ผลการ
จัดชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน
วันที่
ประชุม
ใหญ่
สอบบัญชีระหว่างปี ผลการสอบบัญชี
ระหว่างปี
(Y/N)
สอบบัญชีประจำปี ผลการสอบ
บัญชีประจำปี
(Y/N)
วางแผนงาน
สอบบัญชี
(วัน)
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
(วัน)
สรุปผลการ
สอบบัญชี
(วัน)
รวม
(วัน)
การประเมินความเสี่ยง วันที่จัดทำแผน
การสอบบัญชี

โดยรวมแล้วเสร็จ
(ว.ด.ป)

วันที่จัดทำแนว
การสอบบัญชี

โดยรวมแล้วเสร็จ
(ว.ด.ป)

วันแรกที่เข้า ส่งรายงาน
สอบบัญชี
ระหว่างปี
(ว.ด.ป)
วันที่สหกรณ์
พร้อม
(ว.ด.ป)
วันแรกที่
เข้าสอบ
บัญชี
วันที่แสดง
ความเห็น

รูปแบบที่ใช้

แบบมาตรฐาน แบบเพิ่มเติม
แบบสรุป
(ว.ด.ป.) ระดับ (ว.ด.ป.) ระดับ (ว.ด.ป.) ระดับ (ว.ด.ป.) ระดับ
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล 29 มิ.ย. 2552 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ธ.ค. 2552 12 ธ.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 5 ต.ค. 2556 28 พ.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ก.พ. 2557 25 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 2 ต.ค. 2557 18 มิ.ย. 2557 ต่ำ 18 มิ.ย. 2557 ต่ำ 18 มิ.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2558 24 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2558 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 25 ส.ค. 2558 20 มิ.ย. 2558 ต่ำ 20 มิ.ย. 2558 ต่ำ 20 มิ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ก.พ. 2559 29 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2559 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 27 มิ.ย. 2559 ต่ำ 4 ก.ค. 2559 ต่ำ 4 ก.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2554 กรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ โกมลวาทิน 12 มิ.ย. 2554 15 พ.ย. 2553 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 มิ.ย. 2554 8 มิ.ย. 2554 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ โกมลวาทิน 11 ธ.ค. 2556 9 ต.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มิ.ย. 2556 9 ต.ค. 2556 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางวราพร แพสถิตถาวร 22 ม.ค. 2557 15 ต.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 มิ.ย. 2557 27 มิ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2558 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2557 ต่ำ 3 ธ.ค. 2557 ปานกลาง 3 ธ.ค. 2557 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.ค. 2558 22 มิ.ย. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
10  19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2559 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 มี.ค. 2559 9 มี.ค. 2559 ต่ำ 9 มี.ค. 2559 ปานกลาง 9 มี.ค. 2559 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 ก.ค. 2559 5 มิ.ย. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
11  54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางอำนวยพร โภคทวี 20 ม.ค. 2557 18 เม.ย. 2556 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ก.พ. 2557 18 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
12  54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์ 7 มี.ค. 2558 8 ก.ค. 2557 ต่ำ 8 ก.ค. 2557 ต่ำ 8 ก.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 7 มี.ค. 2558 10 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
13  54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2558 กรุงเทพมหานคร นางอำนวยพร โภคทวี 16 ม.ค. 2559 6 ก.ค. 2558 ต่ำ 6 ก.ค. 2558 ต่ำ 6 ก.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2559 7 ม.ค. 2559 ดีมาก เปิดปฏิทิน
14  54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2559 กรุงเทพมหานคร นางอำนวยพร โภคทวี 26 เม.ย. 2559 ต่ำ 26 เม.ย. 2559 ต่ำ 26 เม.ย. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
15  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2552 ตราด นางอำนวยพร โภคทวี 11 มิ.ย. 2552 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2553 7 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
16  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2557 ตราด นายศิลป์ชัย รักษาพล 28 พ.ย. 2557 25 มี.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ธ.ค. 2557 20 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
17  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2558 ตราด นายศิลป์ชัย รักษาพล 24 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2558 ต่ำ 20 ก.พ. 2558 ต่ำ 20 ก.พ. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ธ.ค. 2558 26 พ.ย. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
18  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2559 ตราด นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 9 พ.ค. 2559 ต่ำ 31 พ.ค. 2559 ต่ำ 31 พ.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
19  74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครสวรรค์ เรือตรีพรพรม ดวงนิล 20 ก.พ. 2558 29 ธ.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2558 29 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
20  74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 30 พ.ย. 2558 นครสวรรค์ ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์ 31 ส.ค. 2558 30 พ.ค. 2558 ต่ำ 28 ธ.ค. 2558 ปานกลาง 28 ธ.ค. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
21  78 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 30 พ.ย. 2557 ฉะเชิงเทรา นายเกียรติ ก่อเกียรติ 23 ก.พ. 2558 9 ก.ค. 2557 ต่ำ 25 ก.ค. 2557 ต่ำ 25 ก.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2558 9 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
22  78 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 30 พ.ย. 2558 ฉะเชิงเทรา นายพงษ์สันต์ วานิชพงษ์พันธุ์ 10 ธ.ค. 2558 10 มิ.ย. 2558 ต่ำ 12 มิ.ย. 2558 ต่ำ 12 มิ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ธ.ค. 2558 10 ธ.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
23  78 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 30 พ.ย. 2559 ฉะเชิงเทรา นายพงษ์สันต์ วานิชพงษ์พันธุ์ 17 พ.ค. 2559 17 พ.ค. 2559 ต่ำ 17 พ.ค. 2559 ต่ำ 17 พ.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
24  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครปฐม นายวนพ ลิขิตวรรณการ 9 ก.ค. 2552 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 14 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
25  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นครปฐม นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 30 ก.ย. 2556 30 เม.ย. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2557 21 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
26  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2559 นครปฐม นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 13 มิ.ย. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
27  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 29 ม.ค. 2557 25 มิ.ย. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ก.พ. 2557 19 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
28  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล 5 ม.ค. 2558 20 ก.ค. 2557 ต่ำ 21 ก.ค. 2557 ต่ำ 21 ก.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 ก.ค. 2558 3 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
29  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2558 กรุงเทพมหานคร ร้อยตรีธรรมราต ศรีธรรม 14 ธ.ค. 2558 14 ก.ค. 2558 ต่ำ 14 ก.ค. 2558 ต่ำ 14 ก.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 มี.ค. 2559 3 ก.พ. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
30  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2559 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล 20 ก.ค. 2559 ต่ำ 20 ก.ค. 2559 ต่ำ 20 ก.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
31  82 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครราชสีมา นายอาภากร เทศพันธ์ 8 ก.พ. 2553 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.พ. 2553 8 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
32  82 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 31 ธ.ค. 2558 นครราชสีมา นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 24 มิ.ย. 2558 23 พ.ค. 2558 ต่ำ 23 พ.ค. 2558 ต่ำ 9 ม.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2559 6 ม.ค. 2559 ดีมาก เปิดปฏิทิน
33  82 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 31 ธ.ค. 2559 นครราชสีมา นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 5 ส.ค. 2559 1 มิ.ย. 2559 ต่ำ 1 มิ.ย. 2559 ต่ำ 1 มิ.ย. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
34  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชุมพร นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์ 3 พ.ค. 2552 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ม.ค. 2553 12 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
35  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2554 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 30 มี.ค. 2555 23 ก.ค. 2554 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2555 31 ม.ค. 2555 ดีมาก เปิดปฏิทิน
36  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2557 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 21 ม.ค. 2558 7 เม.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2558 13 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
37  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2558 ชุมพร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 ก.ค. 2558 6 ก.ค. 2558 ต่ำ 6 ก.ค. 2558 ปานกลาง 6 ก.ค. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2559 1 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
38  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2559 ชุมพร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 30 ก.ค. 2559 19 มิ.ย. 2559 ต่ำ 19 มิ.ย. 2559 ปานกลาง 19 มิ.ย. 2559 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
39  86 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 30 พ.ย. 2557 เพชรบูรณ์ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 15 ก.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 ต่ำ 1 ก.ย. 2557 ต่ำ 13 ก.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ธ.ค. 2557 12 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
40  86 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 30 พ.ย. 2558 เพชรบูรณ์ นายนราธร ศรีฟ้า 27 เม.ย. 2559 27 เม.ย. 2559 ต่ำ 28 เม.ย. 2559 ปานกลาง 28 เม.ย. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ธ.ค. 2558 13 ธ.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
41  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2552 สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 13 ก.ค. 2552 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ต.ค. 2552 22 ต.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
42  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 สุราษฎร์ธานี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 1 พ.ค. 2557 21 เม.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 พ.ย. 2557 5 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
43  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2558 สุราษฎร์ธานี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 6 เม.ย. 2558 29 มี.ค. 2558 ต่ำ 29 มี.ค. 2558 ปานกลาง 29 มี.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ต.ค. 2558 23 ต.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
44  90 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2558 สุรินทร์ นายเอี่ยม จันท์เทวนุมาส 16 ม.ค. 2559 6 ก.ค. 2558 ต่ำ 30 ก.ค. 2558 ต่ำ 30 ก.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ก.พ. 2559 16 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
45  90 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2559 สุรินทร์ นายกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ 9 ส.ค. 2559 9 ส.ค. 2559 ต่ำ 9 ส.ค. 2559 ปานกลาง 9 ส.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
46  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2555 เพชรบุรี นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ก.ค. 2556 เปิดปฏิทิน
47  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2557 เพชรบุรี นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์ 22 ม.ค. 2558 25 ก.ค. 2557 ต่ำ 25 ก.ค. 2557 ปานกลาง 25 ก.ค. 2557 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ธ.ค. 2557 12 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
48  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2559 เพชรบุรี นายมนตรี ช่วยชู 30 มิ.ย. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
49  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กาฬสินธุ์ นายศิลป์ชัย รักษาพล 21 ก.ค. 2552 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 18 ม.ค. 2553 พอใช้ เปิดปฏิทิน
50  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กาฬสินธุ์ นายเชิงชาย จันทร์ศรี 28 ม.ค. 2558 6 ส.ค. 2557 ต่ำ 5 ก.พ. 2558 ต่ำ 5 ก.พ. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ม.ค. 2558 9 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
51  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2558 กาฬสินธุ์ นายเชิงชาย จันทร์ศรี 26 ม.ค. 2559 22 มิ.ย. 2558 ต่ำ 22 มิ.ย. 2558 ปานกลาง 22 มิ.ย. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2559 26 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
52  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2559 กาฬสินธุ์ นายเชิงชาย จันทร์ศรี 6 ก.ค. 2559 ต่ำ 6 ก.ค. 2559 ปานกลาง 6 ก.ค. 2559 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
53  93 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 31 ธ.ค. 2558 ศรีสะเกษ นายเชิงชาย จันทร์ศรี 21 ม.ค. 2559 22 มิ.ย. 2558 ต่ำ 22 มิ.ย. 2558 ปานกลาง 22 มิ.ย. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2559 21 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
54  93 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 31 ธ.ค. 2559 ศรีสะเกษ นายเชิงชาย จันทร์ศรี 17 มิ.ย. 2559 ต่ำ 19 มิ.ย. 2559 ปานกลาง 19 มิ.ย. 2559 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
55  94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 30 ก.ย. 2557 ชัยภูมิ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 8 พ.ย. 2557 23 ก.ค. 2557 ต่ำ 2 ต.ค. 2557 ต่ำ 15 ธ.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 พ.ย. 2557 15 ต.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
56  94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 30 ก.ย. 2558 ชัยภูมิ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 25 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 ต่ำ 25 พ.ค. 2558 ต่ำ 25 ก.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 พ.ย. 2558 14 ต.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
57  94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 30 ก.ย. 2559 ชัยภูมิ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 1 มี.ค. 2559 1 มี.ค. 2559 ต่ำ 1 มี.ค. 2559 ต่ำ 1 มี.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
58  95 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สุพรรณบุรี นางอำนวยพร โภคทวี 20 ม.ค. 2558 25 มิ.ย. 2557 ต่ำ 25 มิ.ย. 2557 ต่ำ 25 มิ.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 มี.ค. 2558 10 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
59  95 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2558 สุพรรณบุรี นางอำนวยพร โภคทวี 16 ม.ค. 2559 15 มิ.ย. 2558 ต่ำ 15 มิ.ย. 2558 ต่ำ 15 มิ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 ม.ค. 2559 12 ธ.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
60  95 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2559 สุพรรณบุรี นางสาวฉันท์แข เปรมปรีชากุล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
61  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายชาตรี ศิริพานิชกร 22 เม.ย. 2557 8 ก.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 เม.ย. 2557 27 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
62  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค 29 ม.ค. 2558 17 ก.ค. 2557 ต่ำ 17 ก.ค. 2557 ต่ำ 1 ส.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 เม.ย. 2558 30 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
63  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2558 กรุงเทพมหานคร นายชาตรี ศิริพานิชกร 30 ม.ค. 2559 9 มิ.ย. 2558 ต่ำ 22 มิ.ย. 2558 ต่ำ 2 ก.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 พ.ค. 2559 12 ม.ค. 2559 ดีมาก เปิดปฏิทิน
64  97 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 31 ส.ค. 2558 ราชบุรี นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 20 พ.ย. 2558 8 ก.ค. 2558 ต่ำ 1 ต.ค. 2558 สูง 20 ต.ค. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 พ.ย. 2558 10 ต.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
65  97 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 31 ส.ค. 2559 ราชบุรี นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 15 ก.พ. 2559 ต่ำ 15 ก.พ. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
66  98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 30 พ.ย. 2557 ลำปาง นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 12 ธ.ค. 2557 25 มิ.ย. 2557 ต่ำ 5 ก.พ. 2558 ต่ำ 5 ก.พ. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 ธ.ค. 2557 15 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
67  98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 30 พ.ย. 2558 ลำปาง นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 13 พ.ย. 2558 2 มี.ค. 2558 ต่ำ 16 ธ.ค. 2558 ต่ำ 16 ธ.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
68  98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 30 พ.ย. 2559 ลำปาง นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 21 ก.พ. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
69  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 26 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
70  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 16 ธ.ค. 2556 10 ก.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 พ.ค. 2557 25 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
71  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ปัตตานี นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ 27 ม.ค. 2558 15 พ.ค. 2557 ต่ำ 28 มิ.ย. 2557 ปานกลาง 2 ก.ค. 2557 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 เม.ย. 2558 27 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
72  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2558 ปัตตานี นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ 26 ม.ค. 2559 21 ก.ค. 2558 ต่ำ 21 ก.ค. 2558 ปานกลาง 21 ก.ค. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ก.พ. 2559 26 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
73  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2559 ปัตตานี นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ 6 มิ.ย. 2559 ต่ำ 6 มิ.ย. 2559 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
74  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2556 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา 25 ธ.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.ย. 2557 25 ธ.ค. 2556 ดีมาก เปิดปฏิทิน
75  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2557 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา 8 มิ.ย. 2559 9 ก.ย. 2557 ต่ำ 9 ธ.ค. 2557 ต่ำ 28 ม.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 เม.ย. 2558 9 ก.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
76  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2558 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา 14 มิ.ย. 2558 18 มิ.ย. 2558 ต่ำ 22 ธ.ค. 2558 ต่ำ 22 ธ.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 มี.ค. 2559 21 ธ.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
77  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2559 อุทัยธานี นางสาวชวลิต ศาสนนันทน์ 12 พ.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
78  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2553 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง 9 มิ.ย. 2554 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 พ.ค. 2554 9 มิ.ย. 2554 ดี เปิดปฏิทิน
79  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2555 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ส.ค. 2556 เปิดปฏิทิน
80  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 ม.ค. 2557 29 มิ.ย. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 9 มี.ค. 2557 23 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
81  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 6 มิ.ย. 2557 1 ก.ค. 2557 ต่ำ 1 ก.ค. 2557 ปานกลาง 1 ก.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 7 ก.พ. 2558 14 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
82  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2558 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 3 ก.ค. 2558 1 มิ.ย. 2558 ต่ำ 1 มิ.ย. 2558 ปานกลาง 16 มิ.ย. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ก.พ. 2559 16 ม.ค. 2559 ดีมาก เปิดปฏิทิน
83  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2559 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุวีณา จงเจริญพรชัย 17 ก.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
84  102 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด 30 พ.ย. 2557 พิจิตร นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 12 ธ.ค. 2557 29 มิ.ย. 2557 ต่ำ 5 ก.พ. 2558 ต่ำ 5 ก.พ. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ธ.ค. 2557 8 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
85  102 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด 30 พ.ย. 2558 พิจิตร นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 13 พ.ย. 2558 8 เม.ย. 2558 ต่ำ 16 ธ.ค. 2558 ต่ำ 16 ธ.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
86  102 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด 30 พ.ย. 2559 พิจิตร นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 30 มี.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
87  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2556 นครนายก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม 2 ต.ค. 2556 26 ต.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 พ.ค. 2557 18 ธ.ค. 2556 ดีมาก เปิดปฏิทิน
88  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครนายก นายประกอบกิจ อาภาจรัสกุล 23 ธ.ค. 2557 23 ธ.ค. 2557 ต่ำ 23 ธ.ค. 2557 ต่ำ 23 ธ.ค. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ธ.ค. 2557 23 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
89  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2558 นครนายก นายกฤติเดช จรุสมัญญา 30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2558 ต่ำ 30 ธ.ค. 2558 ต่ำ 30 ธ.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ม.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
90  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2556 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 9 ก.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 พ.ค. 2557 23 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
91  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 2 ส.ค. 2557 14 ม.ค. 2558 ต่ำ 8 มิ.ย. 2558 ต่ำ 8 มิ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ก.ค. 2558 14 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
92  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2558 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 28 ก.ย. 2558 13 ม.ค. 2559 ต่ำ 14 ม.ค. 2559 ต่ำ 14 ม.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ก.พ. 2559 14 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
93  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2552 กำแพงเพชร นายศิลป์ชัย รักษาพล 4 ก.ค. 2552 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 พ.ย. 2552 21 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
94  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2557 กำแพงเพชร นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ 30 ต.ค. 2557 6 มิ.ย. 2557 ต่ำ 18 มิ.ย. 2557 ต่ำ 18 มิ.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 พ.ย. 2557 21 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
95  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2558 กำแพงเพชร นายศิลป์ชัย รักษาพล 2 ก.ย. 2558 22 มิ.ย. 2558 ต่ำ 22 มิ.ย. 2558 ต่ำ 22 มิ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ธ.ค. 2558 10 พ.ย. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
96  106 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สมุทรสงคราม นายสำรวย หนูแก้ว 27 ม.ค. 2558 4 เม.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ม.ค. 2558 7 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
97  106 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด 31 ธ.ค. 2558 สมุทรสงคราม นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 21 พ.ย. 2558 15 ส.ค. 2558 ต่ำ 1 ต.ค. 2558 ต่ำ 1 ต.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ม.ค. 2559 24 ธ.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
98  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2552 ลพบุรี นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 16 ต.ค. 2552 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ต.ค. 2552 11 ต.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
99  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2557 ลพบุรี ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์ 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2557 ต่ำ 16 ก.พ. 2558 ต่ำ 16 ก.พ. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 พ.ย. 2557 27 ต.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
100  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2558 ลพบุรี นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 8 พ.ค. 2558 6 ก.พ. 2558 ต่ำ 16 ก.พ. 2558 ต่ำ 16 ก.พ. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 4 พ.ย. 2558 10 ต.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
101  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2559 ลพบุรี นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 27 เม.ย. 2559 ต่ำ 25 ส.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
102  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พัทลุง นางนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์ 26 มี.ค. 2553 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มี.ค. 2553 26 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
103  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พัทลุง นายดำรง ทองบุญ 8 มิ.ย. 2556 8 ก.ค. 2556 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ก.พ. 2557 20 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
104  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 สกลนคร นายราชิต ไชยรัตน์ 15 ม.ค. 2553 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ม.ค. 2553 15 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
105  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สกลนคร นายเชิงชาย จันทร์ศรี 6 ม.ค. 2558 15 ส.ค. 2557 ต่ำ 5 ก.พ. 2558 สูง 5 ก.พ. 2558 สูง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ม.ค. 2558 8 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
106  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2558 สกลนคร นายเชิงชาย จันทร์ศรี 25 ม.ค. 2559 23 มิ.ย. 2558 ต่ำ 23 มิ.ย. 2558 ปานกลาง 23 มิ.ย. 2558 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2559 25 ม.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
107  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2559 สกลนคร นายเชิงชาย จันทร์ศรี 6 ก.ค. 2559 ต่ำ 6 ก.ค. 2559 ปานกลาง 6 ก.ค. 2559 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
108  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พังงา นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล 11 มี.ค. 2553 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 มี.ค. 2553 11 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
109  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พังงา นางวรกร แช่มเมืองปัก 7 ส.ค. 2556 6 ส.ค. 2556 ปานกลาง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 เม.ย. 2557 6 ส.ค. 2556 ดี เปิดปฏิทิน
110  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 พังงา นางวรกร แช่มเมืองปัก 27 ธ.ค. 2557 19 มี.ค. 2558 ต่ำ 20 มี.ค. 2558 ต่ำ 20 มี.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ก.พ. 2558 3 ก.พ. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
111  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2559 พังงา นางวรกร แช่มเมืองปัก 30 มิ.ย. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
112  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2552 สิงห์บุรี นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2553 2 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
113  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สิงห์บุรี นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์ 10 ธ.ค. 2557 31 พ.ค. 2557 ต่ำ 10 ก.ย. 2557 ต่ำ 10 ก.ย. 2557 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ธ.ค. 2557 10 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
114  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2558 สิงห์บุรี นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์ 12 ธ.ค. 2558 12 เม.ย. 2558 ต่ำ 12 เม.ย. 2558 ต่ำ 30 มิ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2559 12 ธ.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
115  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2559 สิงห์บุรี นางมัทรี เพ่งชัด 9 มิ.ย. 2559 3 พ.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
116  112 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2558 นนทบุรี นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 10 ก.ย. 2558 5 มิ.ย. 2558 ต่ำ 5 มิ.ย. 2558 ต่ำ 5 มิ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ธ.ค. 2558 4 ธ.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
117  113 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 28 ก.พ. 2558 เลย นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 17 มี.ค. 2558 7 ส.ค. 2557 ต่ำ 10 ส.ค. 2558 ต่ำ 6 พ.ย. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 มี.ค. 2558 17 มี.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
118  113 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 29 ก.พ. 2559 เลย นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 15 มี.ค. 2559 1 ก.ย. 2558 ต่ำ 30 มี.ค. 2559 ต่ำ 30 มี.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มี.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 ดี เปิดปฏิทิน
119  113 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 28 ก.พ. 2560 เลย นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 16 พ.ค. 2559 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
120  114 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ขอนแก่น นายวิวัฒน์ สุดาจิต 3 เม.ย. 2552 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 27 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
121  114 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ขอนแก่น นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 7 ธ.ค. 2557 9 ส.ค. 2557 ต่ำ 13 ก.พ. 2558 ต่ำ 21 พ.ค. 2558 ต่ำ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน