ผู้ใช้งาน :
 

 

บันทึกความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน

แบบ RB1
งานสอบบัญชีสหกรณ์
  ปีงบประมาณ
  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558

ลำ
ดับ
รหัส
สก./ก.
ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี (ว.ด.ป) จังหวัด ชื่อ - สกุล ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน วันที่ยืนยันการ
ประเมินตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
(มาตรฐานขั้นต่ำ)
แผนงานสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี วันที่ยืนยันข้อมูลทางการเงิน
(Input form)
ผลการจัดชั้นคุณภาพฯ วันที่
ประชุม
ใหญ่
สอบบัญชีระหว่างปี ผลการสอบบัญชี
ระหว่างปี
(Y/N)
สอบบัญชีประจำปี ผลการสอบ
บัญชีประจำปี
(Y/N)
วันที่ประเมิน
ความเสี่ยง
(ว.ด.ป.)
วันที่ประเมินความ
เสี่ยงเพิ่มเติม
(ว.ด.ป.)
วันที่จัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี
(ว.ด.ป)
วันแรกที่เข้า จำนวนวันที่ใช้ ส่งรายงาน
สอบบัญชี
ระหว่างปี
(ว.ด.ป)
วันที่สหกรณ์
พร้อม
(ว.ด.ป)
วันแรกที่
เข้าสอบ
บัญชี
วันที่แสดง
ความเห็น

รูปแบบที่ใช้

จำนวนวันที่ใช้ใน
การสอบบัญชีประจำปี
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ธ.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 5 ต.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 2 ต.ค. 2557 18 มิ.ย. 2557 18 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2554 กรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ โกมลวาทิน 12 มิ.ย. 2554 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 มิ.ย. 2554 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ โกมลวาทิน 11 ธ.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มิ.ย. 2556 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางวราพร แพสถิตถาวร 22 ม.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 มิ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2558 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 4 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2557 3 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางอำนวยพร โภคทวี 20 ม.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์ 7 มี.ค. 2558 8 ก.ค. 2557 8 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 7 มี.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
10  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2552 ตราด นางอำนวยพร โภคทวี เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
11  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2557 ตราด นายศิลป์ชัย รักษาพล 28 พ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
12  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2558 ตราด นายศิลป์ชัย รักษาพล 20 ก.พ. 2558 20 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
13  74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครสวรรค์ เรือตรีพรพรม ดวงนิล 20 ก.พ. 2558 29 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
14  78 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 30 พ.ย. 2557 ฉะเชิงเทรา นายเกียรติ ก่อเกียรติ 23 ก.พ. 2558 9 ก.ค. 2557 25 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
15  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครปฐม นายวนพ ลิขิตวรรณการ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
16  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นครปฐม นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 30 ก.ย. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
17  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 29 ม.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
18  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล 5 ม.ค. 2558 20 ก.ค. 2557 21 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
19  82 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครราชสีมา นายอาภากร เทศพันธ์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
20  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชุมพร นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
21  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2554 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 30 มี.ค. 2555 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2555 ดีมาก เปิดปฏิทิน
22  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2557 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 21 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
23  86 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 30 พ.ย. 2557 เพชรบูรณ์ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 15 ก.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
24  86 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 30 พ.ย. 2558 เพชรบูรณ์ นายนราธร ศรีฟ้า เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
25  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2552 สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ต.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
26  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 สุราษฎร์ธานี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 1 พ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
27  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2558 สุราษฎร์ธานี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 29 มี.ค. 2558 29 มี.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
28  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2555 เพชรบุรี นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ก.ค. 2556 เปิดปฏิทิน
29  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2557 เพชรบุรี นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์ 22 ม.ค. 2558 25 ก.ค. 2557 25 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
30  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กาฬสินธุ์ นายศิลป์ชัย รักษาพล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 พอใช้ เปิดปฏิทิน
31  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กาฬสินธุ์ นายเชิงชาย จันทร์ศรี 28 ม.ค. 2558 6 ส.ค. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
32  94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 30 ก.ย. 2557 ชัยภูมิ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 8 พ.ย. 2557 23 ก.ค. 2557 2 ต.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 พ.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
33  95 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สุพรรณบุรี นางอำนวยพร โภคทวี 20 ม.ค. 2558 25 มิ.ย. 2557 25 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 มี.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
34  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายชาตรี ศิริพานิชกร 22 เม.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
35  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค 29 ม.ค. 2558 17 ก.ค. 2557 17 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
36  98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 30 พ.ย. 2557 ลำปาง นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 12 ธ.ค. 2557 25 มิ.ย. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
37  98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 30 พ.ย. 2558 ลำปาง นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 2 มี.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
38  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
39  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 16 ธ.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
40  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ปัตตานี นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ 27 ม.ค. 2558 15 พ.ค. 2557 28 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
41  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2556 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
42  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2557 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา 9 ก.ย. 2557 9 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
43  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2553 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 พ.ค. 2554 ดี เปิดปฏิทิน
44  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2555 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ส.ค. 2556 เปิดปฏิทิน
45  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 ม.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 9 มี.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
46  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 6 มิ.ย. 2557 1 ก.ค. 2557 1 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 7 ก.พ. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
47  102 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด 30 พ.ย. 2557 พิจิตร นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 12 ธ.ค. 2557 29 มิ.ย. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
48  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2556 นครนายก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม 2 ต.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
49  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครนายก นายประกอบกิจ อาภาจรัสกุล 23 ธ.ค. 2557 23 ธ.ค. 2557 23 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
50  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2556 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 9 ก.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 พ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
51  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 2 ส.ค. 2557 14 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
52  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2552 กำแพงเพชร นายศิลป์ชัย รักษาพล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
53  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2557 กำแพงเพชร นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ 30 ต.ค. 2557 6 มิ.ย. 2557 18 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
54  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2558 กำแพงเพชร นายศิลป์ชัย รักษาพล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
55  106 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สมุทรสงคราม นายสำรวย หนูแก้ว 27 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
56  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2552 ลพบุรี นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ต.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
57  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2557 ลพบุรี ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์ 9 ต.ค. 2557 9 ต.ค. 2557 16 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
58  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2558 ลพบุรี นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 6 ก.พ. 2558 16 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
59  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พัทลุง นางนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
60  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พัทลุง นายดำรง ทองบุญ 8 มิ.ย. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
61  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 สกลนคร นายราชิต ไชยรัตน์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
62  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สกลนคร นายเชิงชาย จันทร์ศรี 6 ม.ค. 2558 15 ส.ค. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
63  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พังงา นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
64  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พังงา นางวรกร แช่มเมืองปัก 7 ส.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 เม.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
65  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 พังงา นางวรกร แช่มเมืองปัก 27 ธ.ค. 2557 19 มี.ค. 2558 20 มี.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ก.พ. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
66  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2552 สิงห์บุรี นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
67  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สิงห์บุรี นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์ 10 ธ.ค. 2557 31 พ.ค. 2557 10 ก.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
68  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2558 สิงห์บุรี นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
69  113 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 28 ก.พ. 2558 เลย นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 17 มี.ค. 2558 7 ส.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 มี.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
70  114 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ขอนแก่น นายวิวัฒน์ สุดาจิต เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
71  114 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ขอนแก่น นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 7 ธ.ค. 2557 9 ส.ค. 2557 13 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 มี.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
72  116 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 อุดรธานี นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 18 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ต.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
73  116 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 30 ก.ย. 2558 อุดรธานี นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 13 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
74  117 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 เชียงใหม่ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 17 ก.พ. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
75  117 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 เชียงใหม่ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 5 ก.พ. 2558 29 มิ.ย. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
76  118 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 31 ต.ค. 2552 สมุทรสาคร นายวนพ ลิขิตวรรณการ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
77  118 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 31 ต.ค. 2557 สมุทรสาคร นายปรีดา อุสาหะการี 2 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
78  119 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 31 ธ.ค. 2557 น่าน นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 5 ก.พ. 2558 29 มิ.ย. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
79  120 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ร้อยเอ็ด นายอนิวรรต แสวงในธรรม เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 มิ.ย. 2553 พอใช้ เปิดปฏิทิน
80  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2552 สระบุรี นายอนิวรรต แสวงในธรรม เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
81  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2556 สระบุรี นายกฤติเดช จรุสมัญญา 28 พ.ย. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
82  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สระบุรี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 9 ส.ค. 2557 27 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
83  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2558 สระบุรี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
84  123 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครพนม นางสุทิวา อติอนุวรรตน์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
85  123 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครพนม นายดำรง ทองบุญ 12 ธ.ค. 2557 7 ธ.ค. 2557 11 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
86  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พิษณุโลก นายฉันทวัฒน์ วัฒนาวงศ์ศิริ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
87  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พิษณุโลก นายฉันทวัฒน์ วัฒนาวงศ์ศิริ 23 ม.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
88  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2557 พิษณุโลก นางอันตกร เปรมใจ 20 ม.ค. 2558 5 พ.ย. 2557 30 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
89  125 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 30 พ.ย. 2556 พระนครศรีอยุธยา นายกฤติเดช จรุสมัญญา 28 พ.ย. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
90  125 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 30 พ.ย. 2557 พระนครศรีอยุธยา นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 18 ก.ค. 2557 17 ก.ค. 2557 17 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
91  126 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางลักขณา เขคม 9 พ.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
92  126 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายมนตรี ช่วยชู 28 มิ.ย. 2557 30 ม.ค. 2558 30 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ก.พ. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
93  127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 30 ก.ย. 2552 หนองคาย นายวิรัช ทวีทุน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
94  127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 30 ก.ย. 2554 หนองคาย นายพิพัฒน์ ทวีทุน 28 พ.ค. 2554 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ต.ค. 2554 ดีมาก เปิดปฏิทิน
95  127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 30 ก.ย. 2558 หนองคาย นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน 30 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
96  128 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 31 ต.ค. 2557 ชัยนาท ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์ 6 พ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 พ.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
97  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
98  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน 4 ก.พ. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
99  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน 9 ก.ย. 2557 10 ก.ย. 2557 11 ก.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
100  131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30 ก.ย. 2552 บุรีรัมย์ นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
101  131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30 ก.ย. 2558 บุรีรัมย์ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 28 มี.ค. 2558 14 มี.ค. 2558 14 มี.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
102  132 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 31 ต.ค. 2557 ตราด นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 22 ธ.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 9 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
103  133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 31 ต.ค. 2552 ประจวบคีรีขันธ์ นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
104  133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 31 ต.ค. 2557 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 6 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
105  133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 31 ต.ค. 2558 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวนิ่มนวล ดวงโต เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
106  134 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
107  134 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 16 ธ.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
108  134 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2557 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 11 ม.ค. 2558 4 ก.พ. 2558 4 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 มี.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
109  135 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 31 ต.ค. 2557 อุตรดิตถ์ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 3 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 พ.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
110  135 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 31 ต.ค. 2558 อุตรดิตถ์ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 1 มี.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
111  136 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 แพร่ นายมนตรี ช่วยชู 22 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2558 22 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
112  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กระบี่ นายพิเนต อินทรสมบัติ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
113  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กระบี่ นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล 20 ธ.ค. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
114  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กระบี่ นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 3 ก.พ. 2558 25 มิ.ย. 2557 25 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
115  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชลบุรี นางวรกร แช่มเมืองปัก เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
116  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2556 ชลบุรี นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 14 ก.พ. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
117  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 ชลบุรี นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 22 ก.ค. 2557 18 ก.ค. 2557 22 ก.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
118  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2558 ชลบุรี นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
119  139 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 31 ธ.ค. 2557 เชียงราย นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 5 ก.พ. 2558 29 มิ.ย. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 ม.ค. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
120  140 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ 27 ต.ค. 2557 24 ต.ค. 2557 30 ม.ค. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 พ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
121  140 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 30 ก.ย. 2558 กรุงเทพมหานคร นางจารุณี ศุภกาญจน์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
122  141 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
123  141 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 31 ธ.ค. 2557 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี 15 ม.ค. 2558 13 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
124  142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กาญจนบุรี นายวนพ ลิขิตวรรณการ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
125  142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 กาญจนบุรี นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 6 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
126  142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2558 กาญจนบุรี นายกฤษณพัฒน์ บุบผา เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
127  143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30 พ.ย. 2552 สมุทรปราการ นายบำรุง ศรีวรรธนะ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
128  143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30 พ.ย. 2557 สมุทรปราการ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 19 เม.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ธ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
129  143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30 พ.ย. 2558 สมุทรปราการ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
130  144 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 อ่างทอง นายธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
131  144 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด 30 พ.ย. 2557 อ่างทอง นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 23 เม.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 ธ.ค. 2557 พอใช้ เปิดปฏิทิน
132  145 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สตูล นายมีชัย มิตรารมย์ 4 ส.ค. 2557 14 ส.ค. 2557 16 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
133  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
134  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 18 ม.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
135  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 11 ธ.ค. 2557 18 มิ.ย. 2557 18 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
136  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ยะลา นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
137  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ยะลา นายดำรง ทองบุญ 8 มิ.ย. 2556 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
138  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ยะลา นายดำรง ทองบุญ 29 ธ.ค. 2557 6 ธ.ค. 2557 29 ธ.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ก.พ. 2558 ดีมาก เปิดปฏิทิน
139  149 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 30 พ.ย. 2557 แม่ฮ่องสอน นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 3 ธ.ค. 2557 25 มิ.ย. 2557 5 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 ธ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
140  149 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 30 พ.ย. 2558 แม่ฮ่องสอน นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
141  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 มี.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
142  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 19 ม.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
143  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 21 ม.ค. 2558 8 ก.ย. 2557 8 ก.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
144  151 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมวิเทศสหการ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวบุษรากร ฉ่ำวงศ์ 4 มี.ค. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
145  151 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมวิเทศสหการ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวบุษรากร ฉ่ำวงศ์ 23 ก.พ. 2558 23 ก.พ. 2558 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
146  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 สงขลา นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 12 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
147  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 สงขลา นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 19 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
148  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สงขลา นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 19 ธ.ค. 2557 18 มิ.ย. 2557 18 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ก.พ. 2558 ดี เปิดปฏิทิน
149  154 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
150  154 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 11 ต.ค. 2557 18 มิ.ย. 2557 18 มิ.ย. 2557 เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 12 พ.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
151  154 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 30 ก.ย. 2558 กรุงเทพมหานคร นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน
152