ผู้ใช้งาน :
 

 

บันทึกความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน

แบบ RB1
งานสอบบัญชีสหกรณ์
  ปีงบประมาณ
  ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ลำ
ดับ
รหัส
สก./ก.
ชื่อสก./ก. ปีบัญชี (ว.ด.ป) จังหวัด ชื่อ - สกุล ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน วันที่ยืนยันการ
ประเมินตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
(มาตรฐานขั้นต่ำ)
แผนงานสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี วันที่ยืนยันข้อมูลทางการเงิน
(Input form)
ผลการจัดชั้นคุณภาพฯ วันที่
ประชุม
ใหญ่
สอบบัญชีระหว่างปี ผลการสอบบัญชีระหว่างปี
(Y/N)
สอบบัญชีประจำปี ผลการสอบบัญชีประจำปี
(Y/N)
วันที่ประเมินความเสี่ยง
(ว.ด.ป.)
วันที่ประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม
(ว.ด.ป.)
วันที่ส่งแผนการสอบบัญชีโดยรวม
และแนวการสอบบัญชี
(ว.ด.ป.)
วันแรกที่เข้า จำนวนวันที่ใช้ ส่งรายงาน
สอบบัญชี
ระหว่างปี
(ว.ด.ป)
วันที่สหกรณ์
พร้อม
(ว.ด.ป)
วันแรกที่
เข้าสอบ
บัญชี
วันที่แสดง
ความเห็น

รูปแบบที่ใช้

จำนวนวันที่ใช้ใน
การสอบบัญชีประจำปี
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล 29 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ธ.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 5 ต.ค. 2556 28 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
6 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 2 ต.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2554 กรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ โกมลวาทิน 12 มิ.ย. 2554 15 พ.ย. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 มิ.ย. 2554 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ โกมลวาทิน 11 ธ.ค. 2556 9 ต.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มิ.ย. 2556 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางวราพร แพสถิตถาวร 22 ม.ค. 2557 15 ต.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 มิ.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 31 มี.ค. 2558 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางอำนวยพร โภคทวี 20 ม.ค. 2557 18 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
54 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์ 3 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
10  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2552 ตราด นางอำนวยพร โภคทวี 11 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
11  67 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 31 ต.ค. 2557 ตราด นายศิลป์ชัย รักษาพล 25 มี.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
12  74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครสวรรค์ เรือตรีพรพรม ดวงนิล 28 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
13  78 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 30 พ.ย. 2557 ฉะเชิงเทรา นายเกียรติ ก่อเกียรติ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
14  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครปฐม นายวนพ ลิขิตวรรณการ 9 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
15  80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นครปฐม นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 30 ก.ย. 2556 30 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
16  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ 29 ม.ค. 2557 25 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
17  81 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
18  82 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครราชสีมา นายอาภากร เทศพันธ์ 8 ก.พ. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
19  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชุมพร นายสมชาย วัชระสุขโพธิ์ 3 พ.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 13 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
20  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2554 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 30 มี.ค. 2555 23 ก.ค. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2555 ดีมาก เปิดปฏิทิน
21  83 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 30 พ.ย. 2557 ชุมพร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 7 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
22  86 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 30 พ.ย. 2557 เพชรบูรณ์ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 15 ก.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
23  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2552 สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 13 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 ต.ค. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
24  88 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 สุราษฎร์ธานี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 1 พ.ค. 2557 21 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
25  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2555 เพชรบุรี นายเจริญ ศรีแสง   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ก.ค. 2556 ดี เปิดปฏิทิน
26  91 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด 31 ต.ค. 2557 เพชรบุรี นายบุญธรรม เล็กสุวัฒน์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
27  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กาฬสินธุ์ นายศิลป์ชัย รักษาพล 21 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 พอใช้ เปิดปฏิทิน
28  92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กาฬสินธุ์ นายเชิงชาย จันทร์ศรี   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน พอใช้ เปิดปฏิทิน
29  94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 30 ก.ย. 2557 ชัยภูมิ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน พอใช้ เปิดปฏิทิน
30  95 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สุพรรณบุรี นางอำนวยพร โภคทวี   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน พอใช้ เปิดปฏิทิน
31  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายชาตรี ศิริพานิชกร 22 เม.ย. 2557 8 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
32  96 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนฐานโชค   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ควรปรับปรุง เปิดปฏิทิน
33  98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 30 พ.ย. 2557 ลำปาง นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ควรปรับปรุง เปิดปฏิทิน
34  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
35  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 16 ธ.ค. 2556 10 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
36  99 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ปัตตานี นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
37  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2556 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา 25 ธ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 1 ก.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
38  100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 30 พ.ย. 2557 อุทัยธานี นางประไพ กุลชา   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
39  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2553 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง 9 มิ.ย. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 พ.ค. 2554 ดี เปิดปฏิทิน
40  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2555 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ส.ค. 2556 ดี เปิดปฏิทิน
41  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 ม.ค. 2557 29 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 9 มี.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
42  101 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 6 มิ.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
43  102 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด 30 พ.ย. 2557 พิจิตร นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
44  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2556 นครนายก นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม 2 ต.ค. 2556 26 ต.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
45  103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครนายก นายประกอบกิจ อาภาจรัสกุล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
46  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2556 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 9 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 พ.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
47  104 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สุโขทัย นายณรงค์ อินทิพย์ 2 ส.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
48  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2552 กำแพงเพชร นายศิลป์ชัย รักษาพล 4 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
49  105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 31 ต.ค. 2557 กำแพงเพชร นางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ 6 พ.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
50  106 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สมุทรสงคราม นายสำรวย หนูแก้ว 4 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
51  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2552 ลพบุรี นายสุทัศน์ พุ่มศรีธร 16 ต.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ต.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
52  107 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 30 ก.ย. 2557 ลพบุรี ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์ 9 ต.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
53  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พัทลุง นางนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์ 26 มี.ค. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
54  108 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พัทลุง นายดำรง ทองบุญ 8 มิ.ย. 2556 8 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
55  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 สกลนคร นายราชิต ไชยรัตน์ 15 ม.ค. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 18 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
56  109 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สกลนคร นายเชิงชาย จันทร์ศรี   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
57  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พังงา นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล 11 มี.ค. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
58  110 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พังงา นางวรกร แช่มเมืองปัก 7 ส.ค. 2556 6 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 เม.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
59  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2552 สิงห์บุรี นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
60  111 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สิงห์บุรี นางอัญชลี อินทรประสิทธิ์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
61  113 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 28 ก.พ. 2558 เลย นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
62  114 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ขอนแก่น นายวิวัฒน์ สุดาจิต 3 เม.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
63  114 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ขอนแก่น นายบำรุง ศรีวรรธนะ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
64  116 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 อุดรธานี นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 18 ก.พ. 2557 18 ก.พ. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ต.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
65  117 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 เชียงใหม่ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 17 ก.พ. 2557 4 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
66  117 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 เชียงใหม่ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
67  118 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 31 ต.ค. 2552 สมุทรสาคร นายวนพ ลิขิตวรรณการ 26 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 21 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
68  118 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 31 ต.ค. 2557 สมุทรสาคร นายปรีดา อุสาหะการี 4 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
69  119 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 31 ธ.ค. 2557 น่าน นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
70  120 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ร้อยเอ็ด นายอนิวรรต แสวงในธรรม 28 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 16 มิ.ย. 2553 พอใช้ เปิดปฏิทิน
71  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2552 สระบุรี นายอนิวรรต แสวงในธรรม 20 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 มี.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
72  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2556 สระบุรี นายกฤติเดช จรุสมัญญา 28 พ.ย. 2556 14 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
73  122 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 สระบุรี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 9 ส.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
74  123 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นครพนม นางสุทิวา อติอนุวรรตน์ 24 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
75  123 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 30 พ.ย. 2557 นครพนม นายดำรง ทองบุญ 26 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
76  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2552 พิษณุโลก นายฉันทวัฒน์ วัฒนาวงศ์ศิริ 8 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
77  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พิษณุโลก นายฉันทวัฒน์ วัฒนาวงศ์ศิริ 23 ม.ค. 2557 26 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
78  124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 31 ธ.ค. 2557 พิษณุโลก นางอันตกร เปรมใจ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
79  125 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 30 พ.ย. 2556 พระนครศรีอยุธยา นายกฤติเดช จรุสมัญญา 28 พ.ย. 2556 9 ก.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 22 ม.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
80  125 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 30 พ.ย. 2557 พระนครศรีอยุธยา นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 18 ก.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
81  126 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางลักขณา เขคม 9 พ.ค. 2556 10 เม.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 11 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
82  126 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายมนตรี ช่วยชู 28 มิ.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
83  127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 30 ก.ย. 2552 หนองคาย นายวิรัช ทวีทุน 23 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
84  127 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 30 ก.ย. 2554 หนองคาย นายพิพัฒน์ ทวีทุน 28 พ.ค. 2554 15 ก.พ. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ต.ค. 2554 ดีมาก เปิดปฏิทิน
85  128 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด 31 ต.ค. 2557 ชัยนาท ร้อยตรีไพรัตน์ ชูเวทย์ 6 พ.ค. 2557 13 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ควรปรับปรุง เปิดปฏิทิน
86  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน 6 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 27 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
87  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน 4 ก.พ. 2557 27 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 24 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
88  130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ภูเก็ต นางสาวนุสรา ฟองศรีสิน 9 ก.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
89  131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30 ก.ย. 2552 บุรีรัมย์ นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
90  132 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 31 ต.ค. 2557 ตราด นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
91  133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 31 ต.ค. 2552 ประจวบคีรีขันธ์ นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
92  133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 31 ต.ค. 2557 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 6 มิ.ย. 2557 5 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
93  134 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2552 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
94  134 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 31 ธ.ค. 2556 นราธิวาส นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 16 ธ.ค. 2556 16 ธ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
95  135 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 31 ต.ค. 2557 อุตรดิตถ์ นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ 1 พ.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
96  136 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 แพร่ นายมนตรี ช่วยชู   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
97  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กระบี่ นายพิเนต อินทรสมบัติ 23 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
98  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กระบี่ นางเพ็ญประภา ตั้งพูลผล 20 ธ.ค. 2556 19 ส.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
99  137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กระบี่ นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
100  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ชลบุรี นางวรกร แช่มเมืองปัก 28 พ.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 29 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
101  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2556 ชลบุรี นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 14 ก.พ. 2556 12 ก.พ. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
102  138 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 ชลบุรี นายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง 22 ก.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
103  139 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 31 ธ.ค. 2557 เชียงราย นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
104  140 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
105  141 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี 7 ก.พ. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 31 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
106  142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กาญจนบุรี นายวนพ ลิขิตวรรณการ 9 ก.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
107  142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 30 พ.ย. 2557 กาญจนบุรี นายกฤษณพัฒน์ บุบผา 4 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
108  143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30 พ.ย. 2552 สมุทรปราการ นายบำรุง ศรีวรรธนะ 23 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 30 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
109  143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30 พ.ย. 2557 สมุทรปราการ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 19 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
110  144 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 อ่างทอง นายธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล 8 ก.พ. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 2 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
111  144 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด 30 พ.ย. 2557 อ่างทอง นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 23 เม.ย. 2557 23 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
112  145 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สตูล นายมีชัย มิตรารมย์ 4 ส.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
113  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นางสาวจุฑาทิพย์ รักษาพล 28 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 25 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
114  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 18 ม.ค. 2557 29 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
115  146 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
116  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ยะลา นายสุรินทร์ อี่ชโรจน์ 11 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ม.ค. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
117  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 ยะลา นายดำรง ทองบุญ 8 มิ.ย. 2556 8 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
118  147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 ยะลา นายดำรง ทองบุญ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
119  149 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 30 พ.ย. 2557 แม่ฮ่องสอน นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
120  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 มี.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
121  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 19 ม.ค. 2557 19 ม.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ม.ค. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
122  150 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
123  151 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมวิเทศสหการ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวบุษรากร ฉ่ำวงศ์ 4 มี.ค. 2557 4 มี.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 14 พ.ค. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
124  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2552 สงขลา นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 21 ส.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 12 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
125  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2556 สงขลา นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ 19 มิ.ย. 2557 29 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ก.พ. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
126  153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 31 ธ.ค. 2557 สงขลา นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
127  154 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 30 ก.ย. 2552 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 19 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
128  154 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 30 ก.ย. 2557 กรุงเทพมหานคร นายศิลป์ชัย รักษาพล 11 ต.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
129  156 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด 30 ก.ย. 2552 ปัตตานี นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ 22 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 พ.ย. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
130  156 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด 30 ก.ย. 2557 ปัตตานี นายยุทธพงษ์ งามวิชานน์   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
131  157 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายเจริญ ศรีแสง 3 ก.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 10 ก.พ. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
132  157 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางรุจิรา สังขดุลย์ 25 พ.ค. 2556 25 พ.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 7 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
133  157 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นางรุจิรา สังขดุลย์ 1 ส.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
134  158 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2556 พัทลุง นางพรศรี ละงู 4 ก.พ. 2557 26 ก.ค. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 26 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
135  158 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด 31 ธ.ค. 2557 พัทลุง นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง 7 พ.ค. 2557 30 เม.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
136  160 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย ประจักษ์บุญเจษฎา 1 เม.ย. 2553   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 23 เม.ย. 2553 ดี เปิดปฏิทิน
137  160 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นายนราธร ศรีฟ้า 17 พ.ย. 2556 17 พ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 เม.ย. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
138  160 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ จำกัด 31 ธ.ค. 2557 กรุงเทพมหานคร นายนราธร ศรีฟ้า 21 ก.ย. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
139  163 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2552 จันทบุรี นายชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒิ 19 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 19 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
140  163 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 จันทบุรี นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต 27 ม.ค. 2557 24 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 28 เม.ย. 2557 ดี เปิดปฏิทิน
141  163 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 31 ธ.ค. 2557 จันทบุรี นายชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒิ 8 ต.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
142  164 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 31 ธ.ค. 2556 อุทัยธานี เรือตรีพรพรม ดวงนิล 24 ส.ค. 2556 15 ม.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 6 ก.พ. 2557 ดีมาก เปิดปฏิทิน
143  167 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 30 ก.ย. 2552 อุบลราชธานี นายแสงประทีป นำจิตรไทย 17 ก.พ. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 17 พ.ย. 2552 ดี เปิดปฏิทิน
144  167 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 30 ก.ย. 2554 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี 2 พ.ค. 2554 6 เม.ย. 2554   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 8 พ.ย. 2554 ดี เปิดปฏิทิน
145  167 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด 30 ก.ย. 2557 อุบลราชธานี นายปรีดา อุสาหะการี 25 ก.พ. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดี เปิดปฏิทิน
146  170 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด 30 ก.ย. 2552 จันทบุรี นายพัฒนา บุญสุข 4 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 ธ.ค. 2552 ดีมาก เปิดปฏิทิน
147  170 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด 30 ก.ย. 2557 จันทบุรี นายชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒิ 8 ต.ค. 2557   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
148  171 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 31 ธ.ค. 2552 ลำพูน รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ 27 มิ.ย. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 20 ม.ค. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
149  171 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 30 พ.ย. 2557 ลำพูน นางสาวชมพูนุท รังษีจำรัส   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน ดีมาก เปิดปฏิทิน
150  172 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2552 กรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ กรีฑานันทน์ 17 พ.ค. 2552   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 5 ก.พ. 2553 ดีมาก เปิดปฏิทิน
151  172 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 31 ธ.ค. 2556 กรุงเทพมหานคร นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 31 ม.ค. 2557 29 มิ.ย. 2556   เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน เปิดปฏิทิน 15 มี.ค. 2557 ดีมาก