หมายเหตุ  ข้อแนะนำกรณีเข้าใช้ระบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้
ข้าราชการใหม่ / พนักงานราชการใหม่   กรุณาติดต่อ สำนักบริหารกลาง กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 0-2016-8888 ต่อ 4215