**บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถเข้าระบบได้โดยรหัสผู้ใช้คือรหัสบัตรประชาชนและรหัสผ่านคือรหัสประชาชน

รายชื่อผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ

มีประเด็นสงสัย หรือแจ้งปัญหาในการใช้ระบบติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล Tel. 0 2016 8888 ต่อ 4332