รายชื่อผู้ดูแลระบบ
รายงานจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online


รายงาน
1. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม ประเภทสหกรณ์
2. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม ปีทางบัญชีสิ้นสุด
3. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม สถานภาพ
4. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม จำนวนปีบัญชีสิ้นสุดและประเภท
5. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม สถานภาพสหกรณ์และประเภท
6. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม ประเภทและสถานภาพโดยละเอียด
7. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม สถานภาพต้องตรวจและไม่ต้องตรวจ
8. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม ประเภทย่อยของสหกรณ์
9. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม ประเภทย่อยของกลุ่มเกษตรกร
10. รายงานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
11. รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสหกรณ์
12. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม ประเภทและสถานภาพ/ปีบัญชี
13. จำนวนสก/กลุ่ม จำแนกตาม ประเภทและสถานภาพ/ปีบัญชี / สตท./สตส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ

มีประเด็นสงสัย หรือแจ้งปัญหาในการใช้ระบบติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล Tel. 0 2016 8888 ต่อ 4338