สอบถามข้อมูลผู้ผ่านการอบรม
หนังสือเวียนที่ กษ 0403/ว 798 ลว. 8 ส.ค. 2549
คู่มือการใช้งานระบบ CAD_HRD สำหรับผู้บริหาร
คู่มือการใช้งานระบบ CAD_HRD สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง 
คู่มือการใช้งานระบบ CAD_HRD สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนสตท. 
รายชื่อผู้ใช้งานระบบ CAD_HRD

 

 

 

 

 

มีข้อแนะนำการใช้งานติดต่อ

คุณ ภักดี ตาติยะ

กลุ่มระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0 2016 8888 ต่อ 2352