Username :
Password :
 
   
คู่มือการอัพเดตข้อมูลระบบ
** Patch_โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงินฯ OffLine(สำหรับผู้สอบบัญชีที่เป็นพนักงานราชการ)
1. รายงานตามแบบ Input Form
2. รายชื่อสหกรณ์ที่ยังไม่ส่งข้อมูล
3. รายงานฐานะทางการเงิน ปีล่าสุด และปีก่อน
4. รายงานฐานะทางการเงินล่าสุด
5. รายงานฐานะทางการเงินล่าสุดรายสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
6. รายงานปริมาณธุรกิจและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชีล่าสุด
7. รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปีบัญชีล่าสุด
8. TOP 100 สหกรณ์
คู่มือการติดตั้ง
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร Offline
คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร Online
ขั้นตอนการอัพเดทข้อมูลผู้สอบบัญชีและทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
   
   
มีข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0 2628 5240 – 59 ต่อ 4329 , 4328 , 4303