ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข่าวสารข้อมูล

เข้าสู่ระบบ
Username
Password
 
รายงาน
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
คู่มือการใช้ระบบ
มีข้อแนะนำการใช้งาน โปรดติดต่อ
คุณดารารัตน์ แสงวิเศษ
โทร 02-628-5240-59 ต่อ 3105
Copyright©2006 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center)
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการประชาชนที่ใช้ในการติดต่อ
0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108