:: CAD Link GFMIS :: ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล GFMIS ::
User Name :
Password :

มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ
กลุ่มบริหารงานคลัง
สำนักบริหารกลาง โทร 0 2016 8888 ต่อ 2209

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขัอมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 0 2016 8888 ต่อ 2352 - 58